Asociacijos prezidentė − prof. dr. Agota Giedrė Raišienė – AVADA idėjos autorė, steigėja, Mykolo Romerio universiteto profesorė, UAB „Bridge2Apex“ partnerė ir mokymų trenerė, dirbanti su privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų vadovais. Agota Giedrė pasižymi įvairiapusiais interesais, turtinga mokymo bei konsultacinio darbo patirtimi, siekiančia 20 metų.

Mykolo Romerio universitete Agota Giedrė dėsto dalykus Organizacinė elgsena, Viešųjų ryšių strategijos, Komandų ugdymas ir bendradarbiavimas bei Besimokanti organizacija. Mokslinių tyrimų sritys apima tarporganizacinio/tarpsektorinio bendradarbiavimo ir partnerystės, pagalbaus (angl. facilitative) vadovavimo, technologizuotos komunikacijos, technostreso, integruotų vadybos sistemų ir holistinės vadybos tematiką.

Agota Giedrė Raišienė yra keleto mokslo monografijų, išleistų Lietuvoje, Vokietijoje, Makedonijoje ir Lenkijoje, vadovėlio „Organizacinės elgsenos pagrindai“, mokslo studijos „Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai“ ir metodinės knygos „Organizacinės sėkmės ugdymo pratybos“ autorė ir bendraautorė,  savo mokslinių tyrimų rezultatus nuolat pateikianti recenzuojamuose mokslo žurnaluose, tarptautinėse konferencijose ir paskaitų metu užsienio universitetuose (Suomijos, Ispanijos, Slovakijos, Prancūzijos, Austrijos).

Agota Giedrė taip pat yra redaktorių kolegijos pirmininkė arba narė 9 mokslo darbų žurnaluose, publikuojamuose Lietuvoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Britanijoje.
Privačiame sektoriuje Agotos Giedrės mokymų dalyviais buvo tokių įmonių vadovai kaip „Algoritmų sistemos“, „Autobrava“, „Baldų rojus“, „Betonika“, „Elektromarkt“, „Palink“, „Paroc“, „Sanofi Synthelab grupės atstovybė“, „Skinija“, „Verpstas“, AB „Lifosa“, SEB Vilniaus bankas“, „Nordea Finance Lietuva“, „SEESAM Lietuva gyvybės draudimas“, AB „Oro navigacija“, Prekybos įmonių asociacija ir daugelis kitų.

Praktinėmis įžvalgomis Agota Giedrė dalinasi periodinėje spaudoje: „Verslo žinių“ priede „Vadyba“ ir žurnaluose „Psichologija Tau“ bei „Aš ir psichologija“ autorė pristatė 17 straipsnių organizacijų valdymo efektyvumo ir vidaus vadybos tematika.

 

Renata Korsakienė – Socialinių mokslų (Vadyba ir administravimas 03S) daktarė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentė, nuo 2001 m. dirba Verslo vadybos fakultete. R. Korsakienė turi praktinio bei vadovaujamo darbo patirties viešojo sektoriaus ir verslo organizacijose, veda mokymus pradedantiesiems verslininkams.

R.Korsakienės moksliniai interesai ir darbai apima verslo internacionalzacijos, tarptautinės verslininkystės, žmogiškojo ir socialinio kapitalo, regionų vystymosi aspektus. Ji yra daugiau kaip 60 mokslo publikacijų autorė ir bendraautorė, nuolat skelbia publikacijas moksliniuose žurnaluose, įtrauktuose į įvairias tarptautines duomenų bazes (tame tarpe Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje Web of Science refereuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį). R.Korsakienės moksliniai tyrimai buvo pristatyti tarptautinėse mokslinėse konferencijose Bahreine, Prancūzijoje, Italijoje, Turkijoje, Rumunijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje.

R.Korsakienė yra monografijos „Pareigūnų ir karių antroji karjera“ bendraautorė, studijos „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių konsultacinės veiklos plėtojimo prioritetai” bendraautorė, šešių mokomųjų knygų (lietuvių ir anglų kalbomis) bendraautorė. Ji nuolat kelia kvalifikaciją užsienyje (stažavosi Austrijos, Norvegijos, Nyderlandų, Italijos, Belgijos Latvijos mokslo institucijose ir organizacijose). R.Korsakienė dalyvavo įgyvendinant projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis kaip studijų bendraautorė, ekspertė ir konsultantė.

R.Korsakienė yra mokslo žurnalų „Journal of Security and Sustainability Issues“, „Entrepreneurship and sustainability issues“, „Management Studies“ tarptautinių redkolegijų narė, nuolat dalyvauja tarptautinių mokslo konferencijų organizaciniuose ir mokslo komitetuose. Nuo 2004 m. skaito paskaitas užsienio aukštosiose mokyklose ir universitetuose (Šveicarijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Latvijoje) ir yra apdovanota Švietimo mainų paramos fondo padėka už aktyvų dalyvavimą Erasmus programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą.

 

Prof. dr. Liudmila Bagdonienė  dirba KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Strateginio valdymo katedroje ir dėsto studijų dalykus Organizacijų vadyba, Paslaugos ir inovacijos, Tarpkultūrinis marketingas, Strateginis paslaugų valdymas, Paslaugų inovacijos, Santykių su vartotojais valdymas ir Vietos marketingas. Be to, LSMU dėsto dalyką Paslaugų rinkodara.

Ji taip pat yra KTU tarptautinio verslo magistrantūros kvalifikacinės komisijos narė; EHU Verslo administravimo magistrantūros vadovams (EMBA) kvalifikacinės komisijos pirmininkė; KTU vadybos ir administravimo krypties doktorantūros komiteto narė. Profesorė vadovauja disertacijų rengimui, be to, dalyvauja disertacijų gynimo tarybos darbe kaip tarybos narė ir oponentė.

Prof. L.Bagdonienė yra monografijos, mokslo studijos ir daugiau nei 30 mokslinių straipsnių autorė ir dviejų vadovėlių bei dviejų mokomųjų knygų bendraautorė. Ji nuolat kviečiama recenzuoti mokslinius straipsnius publikuojamus Lietuvoje ir užsienyje bei yra eilės mokslo monografijų, mokslo studijų, vadovėlių, mokomųjų knygų recenzentė. Mokslinių tyrimų sritys: žinioms imlaus verslo subjektų (paslaugos teikėjo ir vartotojo, verslo partnerių, konkurentų) santykių valdymas, paslaugų inovacijos, vartotojo integracija į paslaugų teikimo sistemą, vartotojų patirties valdymas.

Prof. L.Bagdonienė stažavosi Prancūzijoje, Rusijoje, aktyviai dalyvauja  mokslo ekspertinėje veikloje ir tarptautiniuose projektuose: yra Europos paslaugų tyrėjų asociacijos RESER (European  Association for REsearch on SERvices) narė; turi mokslo renginių darbo moksliniuose komitetuose patirties; yra mokslo žurnalų „Mokslas ir edukaciniai procesai“, įrašyto į IndexCopernicus, EBSCO Publishing ir kt. tarptautines duomenų bazes bei „Contemporary Research on Managament and Administration“ (CROMA), įtraukto į DOAJ, redakcinės kolegijos narė; yra 7-ios bendrosios programos projekto CRISP (Creation of Innovatiove Pathways for Europe) Patariamosios tarybos narė;  2011 m. dalyvavo rengiant COST projektą ESIN – European Service Innovation Network: a Framework for Knowledge Exchange, Learning and Best Practice Development.

 

2011 metais dr. Erika Vaiginienė tapo Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja mokslui, inovacijoms ir kokybei. Šiuo metu Erika vadovauja Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokyklos Akademinei Tarnybai. Prieš tai ji įkūrė Inovacijų ir verslumo centrą šioje aukštojoje mokykloje, siekiant plėtoti mokslo komercinimo veiklas. Ji subūrė Verslumo tyrimų grupę, kuri atstovauja Lietuvą Global Entrepreneurship Monitor tyrėjų tinkle ir užtikrina Lietuvos reitingavimą Globaliame Verslumo plėtros indekse (GEDI).

Šiuo metu dr. Erika Vaiginienė yra Academy of Management; Academy of International Business; European Academy of International Business narė; Lietuvos atstovė EMRBI (EuroMed Research Business Institute) tinkle ir FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) ekspertė. Taip pat, ji yra sertifikuota Mokslo valdymo vadovė (EFMD - European Foundation for Management Development - sertifikatas) ir  pokyčių procesų valdymo Integratorė  (Adizes Institutas, JAV, sertifikatas).

Mokslinių interesų sritys:  verslumas, pokyčių valdymas ir aukštojo mokslo politika.

 

Dr. Mantas Bileišis, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentas, Mykolo Romerio universiteto PhD klubo pirmininkas, vienas iš MRU Doktorantų draugijos steigėjų, Lietuvos jaunimo tyrėjų tinklo narys, tarptautinių universitetinių intensyviųjų programų Viešojo valdymo ir ES teisingumo srityse dėstytojas, kaip vizituojantis dėstytojas lankėsi Vokietijos, Turkijos, Belgijos, Nyderlandų, Kroatijos, Lenkijos, Latvijos ir Vengrijos universitetuose.

Mokslinių tyrimų sritys - centrinės valdžios tarpinsitucinė sąveika ir jaunimo politika.

M.Bileišis taip pat yra mokslo žurnalų 'Entrepreneurship and Sustainability Issues' ir Contemporary Research on Management and Administration (CROMA journal) redakcinių kolegijų narys.

 

raminta mini

Dr. Raminta Pučėtaitė – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto ir Jyväskylä universiteto Verslo ir ekonomikos mokyklos (Suomija) docentė. R.Pučėtaitė domisi dalykinės ir organizacijų etikos, įmonių socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių vadybos ypatumais posovietinėse visuomenėse nuo 1999 m., šiomis temomis veda mokymus verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms, yra nacionalinių bei tarptautinių studijų tobulinimo ir mokslo projektų socialinės atsakomybės, atsakingos organizacijų vadybos ir lyderystės, darbuotojų gerovės, socialinio verslo temomis vadovė, vykdytoja ir nacionalinė ekspertė, daugiau nei 30 straipsnių autorė ir bendraautorė. Jos straipsniai publikuoti vedančiuosiuose tarptautiniuose dalykinės etikos žurnaluose Journal of Business Ethics, Business Ethics: a European Review ir pripažintų tarptautinių leidyklų Springer bei Routledge leidiniuose.

R.Pučėtaitė stažavosi Jyväskylä universiteto Verslo ir ekonomikos mokykloje (Suomija, 2004), Sankt Galleno universiteto Verslo etikos institute (Šveicarija, 2004-2005), Rusijos mokslų akademijos Filosofijos instituto Etikos sektoriuje (2004, 2005, 2007), Ukrainos mokslų akademijoje (2012), Queenslando universiteto Verslo mokykloje (Australija, 2014), Wageningeno universitete (Olandija, 2015). R.Pučėtaitė dėsto Verslo etiką ir įmonių socialinę atsakomybę, Meno organizacijų ir projektų vadybą magistrantams, Dalykinę etiką, Žmogiškųjų išteklių vadybą bakalaurams Vilniaus universitete. Jyväskylä universitete ji skaito kursą Verslo ir lyderystės etika. R.Pučėtaitė aktyviai dalyvauja tarptautinių konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose, rengia doktorantų seminarus su organizacijų etika susijusiomis temomis, yra European Business Ethics Network (EBEN) narė, tarptautinių žurnalų Journal of Management and Change, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies redaktorių kolegijos narė, Journal of Business Ethics recenzentė.

 

Dokt. Rūta Tamošiūnaitė – lektorė, tyrėja. Pagrindinė darbovietė Mykolo Romerio universitetas. Aktyvi mokslo komunikacijos srityje: mokslo darbų žurnalo ,,Socialinės technologijos" vykdančioji redaktorė, to paties pavadinimo mokslo programos vadybininkė. Mykolo Romerio universiteto Studijų kokybės užtikrinimo komiteto narė. Rūta yra įvarių kasmetinių tarptautinių mokslinių konferencijų organizacinių komitetų narė (,,Socialinės technologijos" mruni.eu/soctech2014, SOCIN socin2014.mruni.eu, STICS stics.mruni.eu, AVADA forum.avada.lt).

Rūta stažavosi Oldenburgo (Vokietija), Zagrebo (Kroatija) universitetuose, Santarem politechnikos institute (Portugalija), Sami Schamoon inžinerijos koledže (Izraelis), Bratislavos aukštojoje vadybos ir ekonomikos viešajame administravime mokykloje (Slovakija), Ekonomikos universitetas (Slovakija). Mokslo komunikacijos srityje kvalifikaciją kelė tarptautiniuose projektuose, mokslo komunikacijos patirties sėmėsi iš Brėmeno Informacinių ir inžinerijos technologijų centro (Vokietija) technologijų perdavimo specialistų. Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos šviečiąmųjų seminarų cikle vedė seminarą ,,Mokslo komunikacija. Kaip mokslininkui pasiekti suinteresuotą auditoriją’’.

Didelė patirtis rengiant vadybos krypties ir tarpdisciplinines bakalauro ir magistrantūros studijų programas, dalyvavimas tarptautiniuose bei nacionaliniuose studijų ir mokslo projektuose.

Savarankiškai ir su kolegomis publikuota per dvidešimt mokslo darbų. Iš jų dvi mokslo studijos: ,,Intelektinio kapitalo koncepcija“ ir ,, Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai“. Parengtos penkios metodinės priemonės studijų procesui organizuoti.

Narystė kitose organizacijose: Mykolo Romerio universiteto Doktorantų draugijos narė (atsakinga už plėtrą), Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė.

Visos teisės saugomos © 2014 - 2016 avada.lt